Var med och inventera tjäderspel i vår!

Tjädertupp fotad från gömsle på tjäderspel i Vänge-Östforaskogen. foto: Emil Nilsson

Tjädern är en art som Sverige har ett stort ansvar för som naturvårdsnation. Upp till 25 procent av världspopulationen och 40 procent av den europeiska populationen finns i landet. Det finns gott om tjäder i Sverige men över 90 procent av populationen finns norr om Dalälven och söder därom verkar tjädern minska. I Uppsala län är skogsbruket det största hotet mot tjädern, men tjäderns spelplatser är skyddade från avverkning via Skogsstyrelsen så länge de är rapporterade till Artportalen. Med det här initiativet vill vi öka kunskapen om aktiva spelplatser för tjäder i länet och din hjälp behövs. 

Vi påbörjar inventeringen genom att återbesöka äldre spelplatser för att se om de fortfarande är aktiva. Till vår hjälp har vi en karta där områden som är lämpliga för tjäderspel är markerade. I mars kan man börja att leta efter spillning från tjädern natträd — de spelar inom 50 meter från natträdet. I april kan vi inventera inflygande tjädertuppar i skymningen vid extra intressanta platser. I maj till början av juni kan spillningsinventeringen fortsätta, då är det lättare att hitta de lite upptrampade arenor som tupparna använder där det brukar vara gott om spillning efter spelet. Med den här metodiken kan vi få ett grovt mått på hur många tuppar som finns på varje spelplats. 

När man letar efter tjäderspel har man också möjlighet att hitta tidigare okända skyddsvärda naturskogar där det kan finnas tretåig hackspett, järpe och pärluggla. Det kan också finnas naturvårdsarter som tallticka, garnlav och knärot. Om vi kan visa att det finns tjäderspel på en plats så ska det skyddas 500 meter från spelcentrum och hänsyn ska tas i skogsbruket i ytterligare 500 meter. Därför kan tjädern bli en paraplyart som gynnar andra fåglar som kräver skog och skyr öppen mark. 

Är du intresserad? Kontakta Emil V. Nilsson på vetenskapspedagogen@gmail.com eller 0705-586526