Inventering av tjäder i naturvårdssyfte – gemensam inventering lördag 1 april

Vill du vara med och hjälpa till att inventera tjäder?

Områden med bra livsmiljöer för tjäder hotas kontinuerligt av dagens skogsbruk – lämpliga miljöer decimeras och fragmenteras . För ett långsiktigt bevarande av tjäderpopulationen är det viktigt att bevara tillräckligt mycket sammanhängande livsmiljöer. Tjädergruppen Uppland vill öka kunskapen om aktiva spelplatser för tjäder. Med kunskap om var spelplatser finns kan myndigheter som Skogsstyrelsen anvisa hänsyn vid skogsbruksåtgärder, med vägledning för hyggesfritt skogsbruk. Kvarvarande spelplatser och kringliggande hemvistområden behöver skyddas och det är där du kan komma in i bilden.

Vill du vara med och lokalisera tjäderspelplatser? Följ med på en gemensam inventering, med Tjädergruppen Uppland och Christer Johansson och Jan Hellenberg från BirdLife Sverige, där vi övar på enkla sätt att inventera tjäderspel: Lördag 1 april, mellan ca kl 9-16, i en skog nära Uppsala. Anmälan görs till Debora Arlt debora.arlt@slu.se, skriv också om du har tillgång till bil.