Tjädergruppen Uppland

Tjädertupp fotad från gömsle på tjäderspel i Vänge-Östforaskogen. foto: Emil V. Nilsson

Tjädern är en art som Sverige har ett stort ansvar för som naturvårdsnation. Upp till 25 procent av världspopulationen och 40 procent av den europeiska populationen finns i landet. Det finns gott om tjäder i Sverige men över 90 procent av populationen finns norr om Dalälven och söder därom verkar tjädern minska. I Uppsala län är skogsbruket det största hotet mot tjädern. Men inom region Uppsala-Västmanland skyddar Skogsstyrelsen tjäderspel från avverkning för att leva upp till Artskyddsförordningen, Sveriges implementering av EU’s fågeldirektiv. För att kunna skyddas måste tjäderns spelplatser vara rapporterade på Artportalen (som skyddade fynd dold från publik visning) eller på annat sätt vara känd för Skogsstyrelsen. Med det här initiativet vill vi öka kunskapen om aktiva spelplatser för tjäder i länet. 

Tjädergruppen Uppland inventerar lämpliga skogar för att hitta och lokalisera tjäderspelplatser.

Kontakt Emil V. Nilsson på vetenskapspedagogen@gmail.com eller 0705-586526, och Debora Arlt på debora.arlt@slu.se

Emil visar hur en hög med spillning från en tjädertupps natträd kan se ut. foto: Emil V. Nilsson.

nyttiga länkar:

Så hittar du tjäderlekplatser: Inventeringsmetodik: hitta tjäderlekplatser, och råd hur man bör agera om man hittar tjäderlekplatser

Så hittar du tjäderlekplatser: hjälpmedel QGIS

Rapportera tjäder i Artportalen (Artportalen används av myndigheter som kunskapsunderlag i naturvårdsärenden, läs mer om Rapportering i Artportalen)

Du kan rapportera direkt i Artportalen (bäst från datorn hemma), eller inrapportering till Artportalen via Mobilrapportering, eller med mobilappen Avenza maps

Tjädern – En kunskapssammanställning

Tjädern och skogsbruket – så kan de samsas

Tjäderinventering: här hittats spelspillning på häll. Foto Emil V. Nilsson

När spelplatsen är inte känt (inga rapporter i Artportalen och inte känt hos Skogsstyrelsen och markägaren) så finns risk till att skogen avverkas:

Denna tjädertupp hittades under en allmän inventering inför ett eventuellt vindkraftsetablerande i ett område i södra Sverige. Tjädrar är trogen sina spelplatser och använder de i många år. Tuppen återkommer därför dit det tidigare fanns skog som nyligen avverkades, men platsen kan inte fungera som spelplats längre då det saknas lämplig levnadshabitat. Foto: Mikael Hake