Renovering av tak & fasad

innehåll på sidan som pdf

Tornseglare häckar i håligheter på hus, med åtkomst genom springor, ofta under tak. Många tornseglare använder den öppna luftspalten mellan tak och fasad för att komma in under taket vid takfoten. De kommer in under taket även genom smala spalter under en takkantplåt eller kantlist. Tornseglare häckar också under storkupiga tegelpannor, ofta på ladutak, där de flyger in under nedersta takpannan. Hålrum i väggen, bakom beklädnad av fasaden eller under fönsterbrädor, används också av tornseglare.

Vill du renovera eller bygga om?

Börja planera i god tid och ta reda på om det finns tornseglarbon innan renoveringen påbörjas – När du vet att det finns häckande tornseglare kan du avgöra om boplatserna, och åtkomsten till dem, påverkas av arbeten.

Ta gärna kontakt med tornseglarprojektet (kontakt: Debora Arlt), vi kan hjälpa med att undersöka byggnaden sommaren innan den planerade renoveringen och ta reda på om det finns boplatser.

Utför arbeten utanför häckningstid: Försök att anpassa tiden för arbeten till tornseglarnas häckningstider – tornseglarna är hos oss i bara drygt tre månader från mitten av maj till slutet av augusti. – Det finns tid för tak- och fasadarbeten både innan och efter häckningen, utan att störa tornseglarna.

Sätt upp byggnadsställningen först från slutet av augusti (när ungarna flugit ur boet efter avslutad häckning) och demontera ställningen senast vid månadsskiftet april-maj (innan seglarna kommer tillbaka till sina bon). Under häckningssäsongen – ge tornseglarna fri tillgång till sina boplatser med fritt utrymme 3-4 meter framför och 3-4 m nedanför ingångshålet.

Under renoveringen –

Bevara befintliga boplatser och bon, och lämna dem intakta:

Tornseglare är mycket ortstrogna och använder samma bo under många år. Därför bör boplatser och inflygningsöppningar i möjligaste mån hållas i sitt ursprungliga tillstånd för att säkerställa att tornseglarna kan fortsätta använda sina boplatser. Det är svårare att försöka ”flytta om” de till nya boplatser.

Om du hittar tomma bon – ändra omgivningen kring boet så lite som möjligt, stäng inte ingången till ett bo. Om bon måste tas bort för renoveringsarbeten – markera placeringen och skapa plats åt varje bo på samma ställe efteråt, med samma ingångshål. Du hjälper tornseglarna om du kan spara det gamla boet och lägga tillbaka det på samma plats efter att arbetet är avslutat.

Tornseglarbo i takfot, som varsamt bevaras under renoveringen som sker utanför häckningstiden.
Foto: Jochem Kühnen
Tornseglarbo under takpanna. Om möjligt spara boet och lägg tillbaka det på samma plats efter avslutat takrenovering. Foto: Regine Tantau

I närheten av bon – utföra arbeten utanför häckningstid: Undvik byggnadsställning och arbeten under häckningstid för att inte störa tornseglarnas häckning i ett område ca 3-5 m nedanför och på båda sidorna av ingången till ett bo.

Byggnadsställning under häcktid – för att möjliggöra fri inflygning för tornseglarna:

  • Montera delar som skulle hindra tornseglarnas in- och utflygning (dvs ca 3 m nedanför inflygningsöppningen) först efter slutet av häckningssäsongen (slutet av augusti).
  • Fäst inga nät/presenningar inom ett område av minst 3 m från boets ingångshål.
Byggnadsställningen har byggts om: Tornseglare häckar i en spalt under takkanten.
Störande delar av ställningen nedanför ingångarna till bon har tagits bort så att tornseglarna
har fritt utrymme för att flyga in och ut. Foto: Sylvia Weber

Arbeten som kan ske utanför boets närområde kan utföras under häckningstiden.

Vid långvariga byggarbetennär det är oundvikligt att byggtid överlappar med häckningstid är det bästa man kan göra att stänga ute fåglarna under begränsad tid för att undvika risker för dem under arbetets gång. En utestängning ska dock bara ske som nödlösning eftersom förlusten av ett års häckningar kan reducera tornseglarkolonin.

  • Stäng alla inflygningsöppningar senast 1 maj innan de första tornseglarna kommer tillbaka (för att inte riskera att stänga in dem).
  • Täck in de övre delarna av byggnadsställningar med presenning. Annars finns risk att tornseglarna skadar sig på byggnadsställningens när de försöker att komma in till sina bon. Om tornseglarna inte kan se sina boplatser så slutar de snart att försöka flyga in.
De övre delarna av byggnadsställningen har täckts in med presenning. Presenningen täcker området i närheten av bon så att de inte längre är synliga för tornseglarna som så slutar att försöka flyga in. Detta är en nödlösning vid långvariga arbeten så att tornseglarna inte ska kunna skada sig på ställningen. Foto: Debora Arlt

Under renoveringen – När du hittar ett bo med ägg eller ungar: Lämna boet och den omedelbara omgivningen som den är. Se till att inflygningsöppningen är fortsatt åtkomligt för de vuxna tornseglarna. Har ungarna redan kläckts så kommer föräldrarna fortsätta att ta hand om dem. Se till att byggnadsställningen inte är i vägen för de inflygande fåglarna.

Om det absolut inte är möjligt att låta bon vara ostörda och åtkomliga för föräldrarna så är enda sättet att rädda ungarna att lämna dem till en kunnig viltrehabiliterare.

Ansvarig rehabiliterare i Uppsala län är Viltjouren Uppsala, Maria Winberg (Lena-Ängeby 17, Storvreta, Mobil: 070-774 70 70, e-post mariawinberg40@hotmail.com). Viltrehabiliteraren kan ta hand om upphittade fåglar tills de kan flyga.

En lista på godkända rehabiliterare finns hos Katastrofhjälp Fåglar och Vilt

Bo med ca 12 dagar gamla ungar som hittats på tak under pågående takomläggning. De ska växa och utvecklas knappt fyra veckor till innan de är redo för att flyga själv. Dessa ungar hade tur – boet omhändertogs och en viltrehabiliterare kunde föda upp ungarna. Foto: Petra Ögren

När det inte är möjligt att bevara befintliga boplatser:

Det bästa för tornseglarna är att bevara de befintliga boplatserna. Överväg om du kan anpassa arbeten för detta, se ovan. Om det är absolut inte möjligt att behålla boplatser och inflygningsöppningar i sitt ursprungliga tillstånd är nödlösningen att försöka erbjuda ersättningsbostäder.

Försök att ersätta de förlorade boplatserna genom inbyggda holkstenar eller externa holkar. Ersättningsboplatser bör sättas upp så nära de ursprungliga platserna som möjligt. Du hjälper tornseglarna att hitta de nya bona genom att ha ingångshålet på samma plats som till det ursprungliga boet.


Material och text sammanställt av Debora Arlt. Text till större delar baserad på material i broschyren ”Das Mauersegler-Baubuch” utgiven av LBV München