Regler för Jubileumsrally 2021

Tävlingen inleds 1 januari 2021 kl. 00:00 och avslutas den 31 december 2021 kl. 23:59.

Alla säkert bestämda fågelarter som räknas till någon av kategorierna A, B eller C i enlighet med AERC:s (Association of European Rarities Committees) riktlinjer och som observeras i landskapet Uppland under denna period får räknas. I grunden gäller det att endast anmärkningsvärda observationer som godkänts av RK/RRK för publicering kan räknas, men om ett sådant beslut skulle dra ut på tiden så förbehåller sig tävlingsledningen (UOF Upplands fågelskådares styrelse) rätten att besluta om en får räkna observationen. Obestämda arter som ob. islom kan inte räknas. Fåglar som ses i samband med ringmärkning får däremot räknas.

Alla arter skall rapporteras i rapportformuläret samt på artportalen.se så snart som möjligt efter observationen men senast inom två veckor för att få räknas. OBS, observationen måste inte synas offentligt i artportalen för att få sätta kryss i rapportformuläret (dvs rappa som vanligt med häckningskriterier etc). Det är bättre att uppdatera rapporteringsformuläret efter 31/7 om man bedömer det lämplig.

Om en är ansluten till något larmsystem som t.ex. BAND, Fåglar i Uppland och Bird Alarm så larmar en enligt de regler som gäller för respektive larmsystem.

Det finns en EKO-klass och en fri klass. Du kan deltaga i båda klasserna. I den fria klassen väljer man sitt transportmedel själv. I EKO-klassen gäller under 2021 års tävling att all transport i samband med skådning skall ske med enbart muskelkraft. Trafikverkets vägfärjor i Uppland betraktas av tävlingsledningen som del av det allmänna vägnätet och får nyttjas för transport i EKO-klassen. En utgår från den adress där en är folkbokförd. Cykel, havremoped, löpning, simning, rodd – bara fantasin sätter gränser. Elassisterade fordon som elcykel får inte användas i EKO-klassen, däremot gärna i den fria klassen.

Vid eventuella tveksamheter kring rallyts regler eller hur dessa efterföljs är det tävlingsledningen som avgör frågan och kommunicerar med berörda personer.

Fina priser utlovas till de tre främsta i varje klass.

Upptäckartävling

Utöver de längsta artlistorna i huvudtävligen kommer även de fem ovanligaste upptäckterna under året att belönas. ”Ovanligt” avser i detta fall hur många fynd som tidigare har gjorts i landskapet Uppland.

I sammanhanget kan nämnas att Upplands fågelskådare övervägt att även belöna upptäckter som ökar vår kunskap om en arts utbredning i landskapet som t ex nya häckningslokaler för brunand, tretåig hackspett och ortolansparv. Vi har dock inte lyckats komma fram till ett bra bedömningssystem för detta varför vi tvingas avstå. Dock uppmuntrar föreningen alla till att söka sina egna vägar för att på så vis undvika alltför ensidigt följa-John-syndrom och samtidigt öka på möjligheterna till att hitta egna fynd som bidrar till kunskapen om Upplands fågelfauna. Att skåda i enskildhet på sin hemmalokal ligger ju också i tiden med tanke på den pågående Coronapandemin.

När och hur prisutdelningen sker återkommer vi om.