Exkursionsrapport: Inventering Dalkarlskärret 25 maj

Sedan lokalen restaurerades för ett och ett halvt år sedan utför UOF på kommunens uppdrag årliga fågelinventeringar. Enligt Svensk Fågeltaxerings riktlinjer för sjöfågelinventering görs en enklare punktinventering vid Dalkarlskärret, med endast två punkter – de båda fågeltornen. För att få jämförbara resultat utförs varje inventeringstillfälle vid samma tid på året (så nära samma datum som möjligt), med start vid samma tidpunkt och lika lång tids räkning från respektive torn. Detta kan innebära att vi missar fåglar som vi vet finns på lokalen, men sannolikheten att vi ska missa något är lika stor varje gång. De fåglar som räknas är svanar, gäss, änder, lommar, doppingar, sumphöns, vadare, måsar och tärnor samt rovfåglar; tättingar ingår däremot inte.

Vid årets upplaga var vi sex personer som hjälptes åt att räkna. Omgående kunde vi räkna in exempelvis sothöna, gräsand, kricka och knipa, men det som tar tid är att få en tydlig uppfattning om hur många individer av varje art som simmar ut och in ur vassen. Det blir lite lättare för de arter där man kan hålla isär hanar och honor. Bland de mer oväntade fåglarna hittade vi ett par vardera av snatterand och svarthakedopping, båda arter som saknades i fjol. Däremot var ingen gråhakedopping på plats i år. Gässen hade fått ut sina ungar, och vi såg även sex knipungar – dock utan någon förälder i närheten!

Vi tog oss vidare till det andra tornet och bjöds inte på några stora överraskningar, det mesta hade vi redan sett från första punkten. Däremot hade vi bättre möjlighet att räkna skrattmåsarna härifrån, och de hade mer än dubblerats i antal jämfört med 2016! Skrattmås är en kolonihäckande art som är duktiga på att hålla rovdjur borta, vilket gör att många arter har lättare att häcka i närheten av skrattmåsar. Som avslutning kom en sparvhök seglandes rakt över våra huvuden.

Skrattmås. Foto: Jon Hessman

Fullständiga siffror (adulta individer; förra årets resultat inom parentes):
Gräsand 8 hanar + 2 honor (4 + 1)
Kricka 7 + 1 (5 + 2)
Snatterand 1 + 1 (-)
Knipa 2 honor (1 + 1)
Grågås 5 (5)
Kanadagås 4 (-)
Storskrake 1 hona (-)
Svarthakedopping 2 (-)
Rörhöna 1 (3)
Sothöna 4 (4)
Tofsvipa 3 (8)
Skogssnäppa 1 (-)
Enkelbeckasin 2 (1)
Skrattmås 390 (152)
Brun kärrhök 1 hona (1)
Sparvhök 1 (-)