Inventeringar

Råka

Övervakning av beståndet av kommunens häckande råkor enligt överenskommelse mellan UOF Upplands fågelskådare och Uppsala kommun. Inventeringar görs vartannat år.

Inventering av häckande råka i Uppsala kommun 2018 – FiU nr 1 2019
Inventering av häckande råka i Uppsala kommun 2014 – FiU nr 4 2014

Råka

Tornseglare

läs mer på Inventering av tornseglare

Tjäder

läs mer på Tjädergruppen Uppland

Berguv

Inventering av berguvsrevir, ingår i en nationell inventering. Inom projektet ingår även uppsättning av holkar och fredande av häckningslokaler mot t.ex. klättring.

aktuell juni 2022: Efter många fina insatser från volontärer er har vi ökat kunskapen om hur uvkartan ser ut i vårt rapportområdet. Vi har nu 20 revir hos oss, något som är mycket glädjande. I dessa finns minst 16 par och än så länge känner vi till 5 lyckade häckningar och en (troligen) misslyckad. Elva ungar spridda i dessa häckningar, där 5 av dessa har kunnat ringmärkas.

Faktablad Berguv – om berguven och hur man kan skapa en bra samexistens mellan berguv och människa

Är du intresserad att hjälpa vid kommande inventeringar? skicka e-post till info.uof@gmail.com

Backsvala

Inventering av backsvala i Uppland. Vi tar även kontakt med markägare i berörda fall där det behövs för att stödja bevarandet av befintliga kolonier. Även stöd för möjliga åtgärder för att skapa nya häckplatser.

Nattskärra

Inventering av nattskärra i ett område på norra Hållnäshalvön. Har gjorts regelbundet sedan 1980-talet.

Svensk Fågeltaxering

Tillsammans med många andra inventerare kartlägger vi och följer utvecklingen av landets fågelpopulationer! Sedan 50 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar, vid olika tider på året och på mer än tusen lokaler runt om i Sverige inom Svensk Fågeltaxering. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan vi följa hur antalet fåglar förändras över tid.

Upplands fågelskådare tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala hjälper till att bemanna inventeringsrutterna med inventerare.

Är du intresserad att inventera kontakta info.uof@gmail.com

Flera delprogram ingår i Svensk Fågeltaxering, bl.a.:

SJÖFÅGELRUTTER: Inventering av sjöfåglar under häckningstid i alla former av våtmarker (sjöar, åar, strandängar, småvatten och kuster). Inventeringen sker vid ett tillfälle per rutt och år i maj månad. Metodiken är enkelt och inom inventeringen räknas alla fågelarter som är knutna till vatten och våta miljöer förutom tättingar, samt alla rovfåglar. De fåglar som ingår är därmed: lommar, doppingar, hägrar, skarvar, andfåglar, tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor och rovfåglar. Inventeringsperioden i Uppland är 10-25 maj.

De allra flesta fågelintresserade människor besöker en eller flera blöta miljöer varje år i maj. Varför inte förena nytta med nöje och då också räkna de fåglar som finns på plats, enligt den enkla metodik som används, och sen skicka in resultaten till Svensk fågeltaxering?

foto: fageltaxering.lu.se

Läs mer om metoden på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.

Det finns mer att läsa även här.

STANDARDRUTTER: Standardrutter är utlagda systematiskt i landet, med 25 km avstånd mellan rutterna, och inventeras en gång per år under vårperioden. Läs mer om metoden på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.

foto: fageltaxering.lu.se

NATTRUTTER: Nattrutter är fördelade systematiskt i landet men där inventeringspunkterna som ingår i varje rutt är läggs ut själv. Rutten inventeras tre gånger – i mars, april och juni. Läs mer om metoden på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.

foto. Debora Arlt

KUSTFÅGELRUTOR: Räkningar görs under häckningstid i 200 st rutor (2 km x 2 km) som ligger utspridda längs Sveriges kust. Läs mer om metoden på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.

Andra delprogram i Svensk Fågeltaxering är: sommarpunktrutter, vinterpunktrutter, sjöfågel höst och vinter. Läs mer om de olika inventeringar och metoder på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.