Trunsta träsk

Inledning

Alldeles norr om Knivsta, öster om järnvägen i riktning mot Uppsala, ligger Trunsta träsk, en för många okänd fågellokal i Uppland. Träsket var tidigare känt som Trunstasjön vars medelvattenstånd 1936 sänktes med 55 cm. Därefter har träsket successivt vuxit igen, främst med vass och kaveldun tills vintern 2008-09 då en restaurering påbörjades. Utloppet (Knivstån) dämdes då och vassbältet bröts upp i en mosaik av småöar och klarvattenytor. Hösten 2014 skapades cirka 3 ha vadarbiotop och ytterligare några småöar genom en andra grävning. Båda projekten har finansierats med NOLA-bidrag med motfinansiering från Knivsta kommun, Upplandsstiftelsen och Alsike Fastighet AB.

Biotop

Trunsta träsk är cirka 15 ha stort och gränsar i söder till Gredelby hagar med naturbetesmarker av samma storlek. Träsket tillförs vatten från Lunsen genom Pingla ström, en bäck som i sin förlängning byter namn till Knivstaån. Träsket har återfått sin karaktär av slättsjö fast nu med en mosaik av småöar, klarvattenytor och omgivande vassbälten (Fig. 1). I väster, norr och öster finns en bård av främst gråvide och jolster. Norr om träsket finns ett litet alkärr.

Observationsplatser

Det finns två bra observationsplatser med utsikt över Trunsta träsk, dels en knalle alldeles söder om träsket och dels ett fågeltorn (Fig. 2). Från tornet ser man vadarbiotopen, småöar och vassbältet norröver samt järnvägen mellan Knivsta och Uppsala. Utsikten från knallen är bäst under våren innan viden får blad men funkar alldeles utmärk året om. Tornet och knallen kompletterar varandra om man vill skåda över hela träsket. Under vår och sommar skådar man med fördel även växter i hagarna, som bl.a. hyser en av Upplands största population av toppljungfrulin. Om höstarna finns en rik svampflora med inte mindre än tjugo arter vaxskivlingar (Hygrocybe).

Något om fågellivet

I Trunsta träsk häckar det varje år brun kärrhök, grågås, gräsand, kricka och trana. Skrattmåsen fanns innan restaureringen i ett litet antal men försvann 2005. Efter restaureringen 2009 återkom skrattmåsen med ett fyrtiotal fåglar men sedan dess har antalet ökat och sommaren 2012 räknades mer än 500 individer vid ett tillfälle då de skrämdes upp av fiskgjuse eller havsörn. Numera häckar arter som fisktärna, skedand och vigg i skydd av skrattmåsens skrän. Andra arter som tillkommit är grönbena, rödbena och vattenrall. Ett par sångsvanar häckar varje år med varierad framgång. År 2013 fick de inte ut en enda unge medan sommaren 2014 simmade de sida vid sida med en unge. Bland rastande fåglar kan nämnas mosnäppa, stjärtand och svarthakedopping. Total har cirka 100 arter registrerats. Fågellivet har med andra ord svarat mycket positivt på restaureringen och vad som kommer att besöka den nya vadarbiotopen blir spännande att följa.

Vägbeskrivning

Trunsta träsk ligger alldeles norr om Knivsta tätort, öster om järnvägen mot Uppsala. Från Uppsala eller Stockholm, kör E4an och sväng av mot Knivsta (avfart 184), kör Gredelbyleden ca 1,5 km i riktning mot Knivsta och sväng höger ner på Boängsvägen (skyltat Gredelby hagar); efter 500 m, tag vänster där det är skyltat P-plats Gredelby hagar. Från parkeringen följer man markerad stig till fågeltornet.

Om man kommer från Uppsala utmed gamla Uppsalavägen (väg 255), sväng vänster i Vassunda, följ Gredelbyvägen genom Knivsta och sväng vänster ner på Boängsvägen (därefter som ovan).

Besökare som kommer med tåg kliver av i Knivsta. Gå norrut på östra sidan av järnvägen och passera busshållplatser och gamla brandstationen, som nu hyser butiker och restaurang. Alldeles norr om gamla brandstationen rinner Knivstaån och det finns tre broar över ån. Knivsta å-rum har nu restaurerats med intilliggande stig, som följer Knivstaån norrut till Gredelby hagar och Trunsta träsk.

Övernattning och matställen

För den som glömt ta med matsäck eller hellre vill ta en matbit på något ställe erbjuder Knivsta flera små restauranger och matställen.

Grekens Taverna och Bar, Centralvägen 8. Telefon: 018-34 20 55: http://grekenstaverna.se/

Knivsta Bageri & Konditori, Apoteksvägen 11. Telefon: 018-38 04 15.

Lilja Sushi Bar & Restaurang, Gredelbyvägen 2. Telefon: 018-38 08 20.

Mojjen, Centralvägen 13, korvkiosk nere vid järnvägsstationen.

Särsta Wärdshus och hotell, Särstavägen 4. Telefon: 018-34 94 00: http://www.sarsta.se/start.html

Thai Orchid, Apoteksvägen 8H. telefon: 018-34 10 04: http://www.wanwisa-thaimat.se/knivsta/index.html

**********

Figur 1

Trunsta trask Figur 1a

Figur 1. Trunsta träsk sett från fågeltornet med dess nyanlagda vadarbiotop i väster. I träsket har en mosaik av klarvattenytor och öar skapats åt rastande och häckande fågel. Foto: Tord Eriksson (9 november 2014)

Figur 2

Trunsta trask Figur 2 fageltorn foto

Figur 2. Fågeltornet i Gredelby hagar med utsikt över Trunsta träsk. Foto: Ulf Swenson (7 december 2008)

Figur 3

Trunsta trask Figur 3 Flygbilda

Figur 3. Flygbild över Trunsta träsk och Gredelby hagar vilken visar parkeringsplats, lämplig observationsplats, fågeltornets placering och omfattningen av den nya vadarbiotopen (vit linje) samt omgrävt område (blå linje). Foto: Ulf Swenson (7 juli 2010)