Pansarudden

Karta

Pansaruddenskarta

Läge

Gråspett Gråspett (hane) foto: Leif Gustavsson ©

Pansarudden är belägen ca 8 km nordost Knutby. Från Knutby åker man mot Gimo till skylten Vällnora och Bennebolsbruk. Ta till höger, följ den slingriga skogsvägen förbi de gamla jämbruken, från slutet av sextonhundratalet. Efter ytterligare några kilometer är man i Pansaruddens naturreservat.

Biotop

Naturreservatet är framför allt känt för sina bestånd av äldre högstammig barr- och blandskog, den senare med stora inslag av ek. Den äldre skogen är ofta grovstammig och i den förekommer riktligt med multnande vindfällen vilket gör att den liknar naturskog. Utmed fuktstråken dominerar ofta ädla lövträd. Terrängen är delvis blockrik, med en del hällmarker. Området innehåller många våtmarker och är i huvudsak opåverkat av dikning. Även skogen är i stor utsträckning orörd av de senaste decenniernas mekaniserade skogsbruk. Vissa orkidéer återfinns i området bl.a. tvåblad och skogsknipprot.

Fåglar

Tretåig hackspett Tretåig hackspett foto: Lars Friberg ©

Området besöks mest under tidig vår för att avnjuta hackspettar och ugglor. I området häckar flera par av slag- och sparvuggla. Man kan även höra enstaka pärlugglor, kattugglor och med lite tur berguv. I området finns Upplands kanske tätaste förekomst av tretåig hackspett. Spillkråka, mindre- och större hackspett samt gröngöling har täta stammar i området. Med lite tur kan även gråspett ses eller höras. Tjäder och järpe påträffas inte sällan när man vandrar på någon av de uppmärkta stigarna som finns i området. Under vår och höst ser man ganska ofta en tjäder eller ett järppar som äter grus längs någon väg i området. Vid hyggeskanterna i anslutning till reservatet ses ofta orrar. Områdets karaktärsfågel är gärdsmygen som man träffar på i hela reservatet från början av april fram till senhösten. Under juni månad sjunger mindre flugsnappare, grönsångare och gransångare i den högstammiga granskogen. En annan art som trivs i området är nötkråka, som oftast är lättast att se slutet av augusti-september då den hamstrar hasselnötter. Större- och mindre korsnäbb ses regelbundet året runt, men oftast på senvåren/försommaren.