Artportalen – Rapportera känsliga fynd med skydd

Många väljer att ange ett för stort område, eller att inte rapportera fyndet alls. Nackdelen blir att fyndet inte kan användas som underlag i naturvårdsarbetet. Information om förekomst och exakt position för känsliga arter är viktigt. Många myndigheter använder observationer som beslutsunderlag vid t ex olika typer av exploateringar och behöver då känna till den exakta positionen. Observationer på Artportalen utgör också ofta det enda underlag för t ex miljökonsekvensbeskrivningar. Läs om artskydd på t ex Skogsstyrelsens hemsida.

För att informationen inte ska kunna hamna i fel händer kan fyndet skyddas från publik visning – i många fall sker detta automatiskt, men du kan också själv skydda fyndet.

1) Automatiskt skydd:

För vissa känsliga arter blir fynden automatiskt skyddade. Fyndet och den exakta positionen döljs från publik visning. För arter med hög skyddsklass kan det gälla alla fynd. För arter med lägre skyddsklass döljs fynden bara när de rapporteras med häckningskriterium, dvs när du angett en ’aktivitet’ som indikerar häckning. Rapporten blir då alltså publikt synligt om häckningskriterium saknas! Skyddsklassningen görs utifrån aktuell hotbild. Du kan läsa mer samt hitta en lista över de skyddsklassade arterna på ArtDatabankens hemsida

2) Skydda ditt fynd – obfuskerad lokal:

Du kan skydda den exakta platsen för din observation genom att rapportera för obfuskerad lokal – den exakta position visas då inte publikt. Du skapar en ny lokal och anger diffusion (=storlek för en ruta som visas istället för exakt fyndplats). Bara du och personer med tilldelad behörighet kan se exakt fyndplats.

obfuskerad lokal: exakta platsen (punkt) visas bara för rapportören, alla andra ser bara rutan

3) Skydda under valt tidsperiod:

Du kan skydda fyndet helt från publik visning under en tidsperiod fram till ett fritt datum som du kan specificera på rapportformuläret ’Skydda t.o.m.: ….’

Skyddade fynd kan ses enbart av den som rapporterar och personer som pga sina arbetsuppgifter har tilldelats utökad behörighet (t ex personal på myndigheter som jobbar med naturvård, personal på ArtDatabanken).