Tjäder AKTUELL – Avverkningar hotar tjäderskogen

2022-05-01:

Rätt intill en tjäderlekplats i ett skogsområde utanför Uppsala hotas skogen av avverkning. Det är nyligen vi kunde konstatera en ”ny” tjäderlekplats – det vill säga en för tjädrarna välbekant lekplats men en som vi inte hade tidigare kunskap om. Vi visste att det finns tjäder i området med inte att det fanns en lekplats just där och inte hur många tuppar som spelar där. Under senaste två veckorna kunde vi ringa in lekplatsens ungefärliga spelcentrum. Så sent som 6 dagar sedan var vi ute på kvällen för att lyssna och räkna de inflygande tuppar. Tupparna flyger in till spelplatsen på kvällen för att ta nattkvist på ett träd vid sin spelplats.

I slutet av kvällen bedömde vi att det var minst 10 tuppar som landade i träd i vår närhet. platsen ligger direkt intill avverkningsytan.

Idag upptäckte vi att avverkningen hade påbörjats alldeles intill där vi hörde tuppar flyga in till sina natträd:

Skogsstyrelsen har informerats, och så har markägaren och skogsbolaget.

uppdatering 2022-05-02: Efter skogsstyrelsens kontakter med berörda är avverkningen åtminstone tills vidare pausad. Skogsstyrelsen har kontakt med artskyddshandläggare på länsstyrelsen. Där någonstans avgörs vad som händer.

uppdatering 2022-05-03: Tjädergruppen i Uppland inom Upplands fågelskådare har stoppat pågående avverkning på tjäderspel under tjäderspelets aktiva period. Avverkningen är kopplad till Uppsala universitets skogsinnehav. En artikel kom med dagens UNT: Tjäderlarm stoppar universitetets skogsavverkning.

Skydda skogen uppmärksammar händelserna på sin webbplats 2022-05-04: Tjädergruppen Uppland stoppar avverkning vid tjäderspelplats

2022-01-08:

I närheten av en tjäderlekplats i ett skogsområde utanför Uppsala hotas skogen av avverkningsanmälan. Som alla fåglar omfattas tjäder av artskyddsförordningen, men tjäder är en av skogsfåglarna som skogsbruket ska ta särskilt hänsyn till: man ska undvika avverkning av större ytor och skogsbruksåtgärder inom 500 meter från lekplatsens centrum.

Området som är anmält för avverkning ligger delvis inom ett avstånd på 500 meter från tjäderlekplats. Tjädergruppen Uppland har inventerad i området och försökt kartlägga spelplatsen. Troligtvis är det åtta spelande tuppar där. Området som anmälts för avverkning är i den sista resten av lite äldre skog i närheten av spelplatsen. I området finns även andra naturvårdsarter såsom talltita, tretåig hackspett, järpe, duvhök. Under en inventering av Nya Skogsgruppen (Naturskyddsföreningen Uppsala) i december hittades ett antal naturvårdsarter bl a garnlav, orkideen knärot, svamparna ullticka, svedticka, stor aspticka, rynkskinn, skalbaggen grönhjon.

En tjädertupp på lekplats i närheten av den avverkningsanmälda skogen. Foto: Emil V. Nilsson
Här dokumenteras platsen där en tjädertupp har spelat, vilket han avslöja genom att ha lämnat spillning med ett specifikt utseende. Foto: Emil V. Nilsson

UOF Upplands Fågelskådare, med stöd av BirdLife Sverige, har gått in i detta ärende och skriver bland annat följande till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen:

UOF Upplands Fågelskådare yrkar på att Skogsstyrelsen/länsstyrelsen:

  • Upprättar artskyddsbeslut i separata beslut för att säkra fortlevnad och ekologiska funktion för tjäder i det avverkningsanmälda området.
  • Under tiden till att artskyddsbeslut om arterna ovan tagits, förbjuder alla skogsbruksåtgärder, inklusive förröjning i området.
  • Inleder ett ärende för att undersöka möjligheterna till formellt eller frivilligt skydd för området som berör tjäderlekplatsens upptagningsområde, då det finns en mängd skyddsvärda arter inom detta område, bl.a. tjäder, tretåig hackspett, ullticka och knärot.

Har du frågor eller synpunkter kring ärendet eller UOF’s fågelskyddsarbete kontakta oss via info.uof@gmail.com

Tjädern är en utpräglad barrskogsfågel som främst förekommer i skogsområden större än 300 hektar [motsvarar en cirkel med radie på knappt 1 km] där det finns tillräckligt mycket av lämpliga miljöer för att den ska kunna livnära sig under hela året. Arten fördrar uppvuxen gles eller luckig skog i en mosaik med sumpskogar, myrmarker och andra små våtmarker. 
Tjädern förekommer främst i områden med stor andel uppvuxen, relativt gles tallskog som är minst 30 år, och gärna minst 60−70 år gammal. Den undviker öppna områden. Lekplatserna finns ofta i eller i anslutning till skogliga impediment, som hällmarkstallskogar, laggskogar och tallmossar. De största lekarna finns i äldre skog med naturskogskvaliteter, men mindre tjäderlekar och solitärspelande tuppar finns även i brukade skogsbestånd. Lekplatserna attraherar tjädrar från ett område på 1–2 kilometers radie från spelet. I områden med starka bestånd av tjäder kan lekarna ligga med ett avstånd på under 2 kilometer från varandra. Om miljön är oförändrad kan lekplatserna användas under långa tider. (källa: artfakta.se)

Tjäderskogar hotas av avverkningar som fragmenterar landskapet. Vill man se vilka områden är avverkningsanmäld så kan man göra det på avverkningskoll.se. Här visas alla avverkningsanmälningar som inkommit de senaste fem åren och ännu inte avverkats. På Skogsstyrelsens kartor ’Skogliga grunddata’ kan man också så aktuella anmälningar och utförda avverkningar.

Avverkningsanmälningar i Uppsala kommun. Blåa områden: anmälningar som inkommit de senaste fem åren och ännu inte avverkats, röda områden: anmälningar som inkommit de senaste sex veckorna. Källa: avverkningskoll.se

Från ett område med tjäderskog i närheten av Uppsala har vi kännedom om ett antal spelplatser som har inventerats under 1970 talet. En återinventering gjort av Tjädergruppen Uppland under 2020-2021 har visat att flera av lekplatserna är fortfarande i bruk av tjädrarna. Men några har påverkats av avverkningar, vid en lekplats kunde tjädrarna förflytta platsen för sitt spel ett par hundra meter bort i närliggande lämplig skog, vid ett par andra lekplatser har inventeringen inte kunnat hitta spår av spelande tjäder. Nu hotas minst en av lekplatserna av avverkningar i närliggande skog.

Vy från ett gömsle som används för att inventera tjäderlekplats. Foto: Emil V. Nilsson.
Så här kan det rapporteras efter en kväll-natt-morgon i ett gömsle: Nu är klockan 09:25 och det är fortfarande tuppar som spelar, men det börjar lugna ner sig. Jag hörde 6-7 tuppar flyga in och flytta sig mellan 19:44 och 20:55. På kvällen låg jag centralt. På morgonen hördes höns i väster och tupparna flög västerut och lämnade mig ensam. Senare på morgonen kom några tuppar tillbaka. Jag tror att det finns fler tuppar än dom jag hörde, så troligen 8-10 tuppar på detta spel. Slaguggla (på morgonen i norr, några få rop), tretåig hackspett (från NV), orrspel på avstånd.