Skådning vid våtmark och bidra till inventering av sjöfåglar?

Hur står det till med våtmarksfåglarna? För att kunna följa skiftningar och förändringar i fågelsamhället finns Sjöfågelrutter – en nationell inventering av sjöfåglar under häckningstid i alla former av våtmarker. Det är den enklaste av alla av Fågeltaxeringens inventeringar och kräver väldigt lite utöver det man ändå gör när man skådar vid en våtmark.

Svarthakedopping. Foto: Åke Lindström

Vill du bidra med en insats för naturen genom att din inventering kan användas inom övervakning av fåglarnas populationer?

Platsen bestämmer du själv, det kan vara sjöar, vattendrag, strandängar, småvatten och kuster.  Du kan stå vid en punkt, t ex ett fågeltorn eller plattform, eller går en slinga längs/runt våtmarken. Dvs du kan göra precis vad/hur du brukar göra när du besöker en fågelsjö eller våtmark. Observationerna görs vid ett (eller fler) tillfällen mellan 10-25 maj. Man räknar alla fågelarter (exklusive tättingar) knutna till vatten och våta miljöer.

Uppland – för närvarande en nästan vit fläck när det gäller sjöfågelrutter: det har räknats bara 42 sjöfågelrutter under åren 2015-2022, de flesta i bara ett litet område nära Forsmark (källa: Svensk fågeltaxering).

Det behöver räknas lite överallt. Eller varför inte registrera en punkt eller slinga som du redan räknar på och skicka uppgifterna till Svensk Fågeltaxering!

Om du är intresserad och vill veta mer – fråga Baltasar Pinheiro som är UOFs kontaktperson för inventeringar, nås via info.uof@gmail.com.

Sjöfågelinventeringen är ett samarbete mellan BirdLife Sverige med samtliga regionalföreningar och Svensk Fågeltaxering. Läs mer i denna text, och på Fågeltaxeringens hemsida https://www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/sjofagelrutter

Inventering av tjäder i naturvårdssyfte – gemensam inventering lördag 1 april

Vill du vara med och hjälpa till att inventera tjäder?

Områden med bra livsmiljöer för tjäder hotas kontinuerligt av dagens skogsbruk – lämpliga miljöer decimeras och fragmenteras . För ett långsiktigt bevarande av tjäderpopulationen är det viktigt att bevara tillräckligt mycket sammanhängande livsmiljöer. Tjädergruppen Uppland vill öka kunskapen om aktiva spelplatser för tjäder. Med kunskap om var spelplatser finns kan myndigheter som Skogsstyrelsen anvisa hänsyn vid skogsbruksåtgärder, med vägledning för hyggesfritt skogsbruk. Kvarvarande spelplatser och kringliggande hemvistområden behöver skyddas och det är där du kan komma in i bilden.

Vill du vara med och lokalisera tjäderspelplatser? Följ med på en gemensam inventering, med Tjädergruppen Uppland och Christer Johansson och Jan Hellenberg från BirdLife Sverige, där vi övar på enkla sätt att inventera tjäderspel: Lördag 1 april, mellan ca kl 9-16, i en skog nära Uppsala. Anmälan görs till Debora Arlt debora.arlt@slu.se, skriv också om du har tillgång till bil.