Inventeringar

Råka

Inventering av häckande råka i Uppsala kommun 2018 – FiU nr 1 2019

Tornseglare

Inventering av tornseglare

Tjäder

Tjädergruppen Uppland

Berguv

Backsvala

Svensk Fågeltaxering

Tillsammans med många andra inventerare kartlägger vi och följer utvecklingen av landets fågelpopulationer! Sedan 50 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar, vid olika tider på året och på mer än tusen lokaler runt om i Sverige inom Svensk Fågeltaxering. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan vi följa hur antalet fåglar förändras över tid.

Upplands fågelskådare tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala hjälper till att bemanna inventeringsrutterna med inventerare.

Är du intresserad att inventera kontakta info.uof@gmail.com

Flera delprogram ingår i Svensk Fågeltaxering, bl.a.:

STANDARDRUTTER: Standardrutter är utlagda systematiskt i landet, med 25 km avstånd mellan rutterna, och inventeras en gång per år under vårperioden. Läs mer om metoden på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.

foto: fageltaxering.lu.se

NATTRUTTER: Nattrutter är fördelade systematiskt i landet men där inventeringspunkterna som ingår i varje rutt är läggs ut själv. Rutten inventeras tre gånger – i mars, april och juni. Läs mer om metoden på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.

foto. Debora Arlt

SJÖFÅGELRUTTER: Inventering av sjöfåglar under häckningstid i alla former av våtmarker (sjöar, åar, strandängar, småvatten och kuster). Inventeringen sker vid ett tillfälle per rutt och år i maj månad. Metodiken är enkelt och inom inventeringen räknas alla fågelarter som är knutna till vatten och våta miljöer förutom tättingar, samt alla rovfåglar. De fåglar som ingår är därmed: lommar, doppingar, hägrar, skarvar, andfåglar, tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor och rovfåglar. Inventeringsperioden i Uppland är 10-25 maj.

De allra flesta fågelintresserade människor besöker en eller flera blöta miljöer varje år i maj. Varför inte förena nytta med nöje och då också räkna de fåglar som finns på plats, enligt den enkla metodik som används, och sen skicka in resultaten till Svensk fågeltaxering?

Läs mer om metoden på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.

foto: fageltaxering.lu.se

Andra delprogram i Svensk Fågeltaxering är: sommarpunktrutter, vinterpunktrutter, kustfågelrutor, sjöfågel höst och vinter. Läs mer om de olika inventeringar och metoder på Svensk Fågeltaxeringens webbplats.