Övre föret

Övre föret och tornet Övre Föret och fågeltornet, foto: Jorma Lampinen ©

Inledning

Tvärs genom Uppsala rinner Fyrisån och några kilometer söder om staden bildar ån en fördämning; Övre Föret. Väster om ån ringlar den barrskogsklädda Uppsalaåsen och öster om ån finns stora gräsområden. Intill vattnet är vegetationen lummig av främst alar, förutom kring själva fördämningen där det växer en hel del vass men annars är det rätt så öppet. Ängarna runtikring fördämningen går också de under beteckningen Övre Föret.

Kungsängen är ett litet naturreservat, beläget strax norr om Övre Föret, som om vårarna ofta är översvämmat och därefter täckt av kungsängsliljor. Mot staden till ligger reningsverket och där finns några uttorkade dammar omgärdade av buskar och ogräs. NO om dammarna finns två dagvattendammar.

Fågellivet

Övre föret plattformen Plattformen och spången, foto: Jorma Lampinen ©

Under vinterhalvåret är området en av Upplands bättre fågellokaler. Blir det riktigt kallt fryser hela ån utom just vid broarna och chanserna att där då få se kungsfiskare är mycket goda. Det är alltid värt att kolla staketstolparna ute på ängarna för ofta sitter där någon duvhök eller övervintrande vråk.  Varfågeln spanar från busktopparna och med god tur kan man få se en örn passera. Uppe på åsen kan man hitta korsnäbbar, hackspettar och vissa år även tallbitar. Övervintrande starar, rödhakar och annat ses ofta vid reningsverksdammarna. Steglitser och gråsiskor söker föda i ogräset och från något dike kan en häger titta upp. Är det isfritt kan smådopping förekomma i Övre Föret.

Då våren börjar skymta kommer storskrakar, tofsvipor, sånglärkor, svanar, gäss och duvor. Om vintern är bra här så är våren ändå tusen gånger bättre. För varje dag kommer fler och fler vårfåglar. Om det är ljumma kvällar kan man redan i slutet av april få höra spelande dubbelbeckasin ute på ängarna, annars är första halvan av maj rätt säker för arten. Dvärgbeckasin spelar ibland och kan med god tur ses i strandkanten vid Övre Föret. När man står där och lyssnar ska man spana noga ut över ängarna för det är inte ovanligt att jorduggla och hornuggla jagar i området. Brushanar, grönbenor, storspovar, rödbenor och strandpipare (både större och mindre) rastar. Gluttsnäppor, svartsnäppor och mosnäppor kan också ses. Vassområdena är spännande då det plötsligt kan dyka upp t.ex. skäggmes bland sävsångare, sävsparvar och grymtande vattenrallar. Bruna kärrhökar flyger däröver och ofta har fiskgjusen vägarna förbi.

Det blir varmare och buskskvättor och gulärlor invaderar ängarna. I de vegetationsrika vattenpölarna simmar årtor och skedänder tillsammans med krickor och bläsänder. Vid reningsverket sitter rosenfink och sjunger från de höga träden kring ån.

Nattsångarlyssning är tacksamt kring Övre Föret där alltifrån näktergal, gräshoppssångare och kornknarr till kärr-, flod- och busksångare, vaktel och småfläckig sumphöna kan höras.

Själva sommaren är rätt så intetsägande i Övre Föret och på Kungsängen. Det är mycket svårskådat då fåglarna oftast gömmer sig i den höga vegetationen. Men från mitten av juli, då vadaråtersträcket börjar, kan man få fina närobsar på Calidris- och Tringa-vadare i reningsverksdammarna. En rödbukig spovsnäppa eller kolfärgad svartsnäppa på tio meters håll är väl aldrig fel?

Sensommar och höst bjuder på rovfåglar och piplärkor, ibland också lappsparv och blåhake. Gäss och tranor flyger åter förbi men nu åt motsatt håll jämfört med ett par månader tidigare.

Rariteter

Vindbron

Vindbron och parkering – både natthäger och rostgumpsvala har setts härifrån!, foto: Jorma Lampinen ©

Havssula, natthäger, skedstork, vit stork, alförrädare, styltlöpare, dammsnäppa, tereksnäppa, långnäbbad mås, vitvingad tärna, svarthuvad mås, stäpphök, turturduva, större piplärka, rostgumpsvala, härfågel, vassångare och gulhämpling får ses som det ”tyngsta”. Andra sällsynta gäster är t.ex. gravand, bergand, sjöorre, röd glada, pilgrimsfalk, rödspov, strandskata, forsärla, citronärla, höksångare och videsparv.

Skådartips

Svämme på Kungsängen

Svämme på Kungsängen, foto: Jorma Lampinen ©

Vid västra sidan av Övre Föret står ett fågeltorn. Det är lite knepigt att ta sig upp i och man har inte så bra överblick över mer än själva ån och en bit av fälten tvärs över. Då är plattformen vid åns östra sida mer att rekommendera. Till plattformen kommer man genom att från vindbron fortsätta c:a 100 m söderut på den östra sidan om ån och därefter följa spången som kommer på vänster sida. Från plattformen ser man öppet vatten, strandkant, ängar och fält. Motljuset kan vara besvärande mitt på dagen men det finns alltid något håll att skåda åt.

Plattformen Plattformen, foto: Jorma Lampinen ©

Lämpligen parkerar man vid Kungsängsbron och börjar med ett varv kring reningsverksdammarna.

Reningsverksdammarna och Fyrisån Reningsverksdammarna och Fyrisån fotograferade från Kungsängsbron, foto: Jorma Lampinen ©

Därefter följer man stigen längs med ån och gör regelbundna stopp för att spana av Kungsängen. Glöm inte att samtidigt ha koll på det som rör sig i vegetationen kring ån. På parkeringen vid Vindbron är det ett bra ställe att packa upp tuben och börja spana åt alla håll. Man har bra utsikt över ängar, våtpartier, stolpar och buskar samtidigt som man kan höra då kungsfiskaren kommer förbi. Fortsätt sedan ut till plattformen men ha hela tiden ögon och öron på helspänn. Det lilla diket man passerar ser väldigt spännande ut men tycks aldrig hysa annat än möjligen någon gräsand.

Vägbeskrivning

Övre Föret och fågeltornet

Övre Föret och fågeltornet, foto: Jorma Lampinen ©

Med cykel är det mycket lätt att ta sig till Kungsängen och Övre Föret. Man följer bara cykelbanan söderut längs med Fyrisån. Eftersom Vindbron ständigt står öppen (d.v.s. är stängd för trafik) gäller det att redan vid Kungsängsbron besluta sig om vilken sida man vill skåda på och därefter följa rätt väg vidare. Kommer man med bil och vill besöka reningsverket och de norra delarna av området kan man parkera under Kungsängsbron. Det är lite krångligt att ta sig dit om man inte har varit där tidigare. Från E4:an tar man vid Uppsala södra och kör västerut mot Kungsängsleden. Efter järnvägsviadukten tar man höger in på Kungsgatan och där ska man svänga vänster i första rondellen. Sedan är det bara att följa Stallängsgatan rakt ner mot ån och där ta vänster in på en grusväg som går parallellt med ån så kommer man fram till Kungsängsbron.

Ska man skåda vid Övre Föret är det bättre att parkera vid Vindbron. Då tar man istället höger i rondellen på Kungsgatan. Det är skyltat mot Nåntuna. Efter c:a 500 m tar man av åt höger. Vindbrovägens början omgärdas av en stor gård. Detta är Lilla Ultuna och det är helt okej att köra förbi. Vintern 99/00 höll för övrigt en hökuggla till i de höga träden på gården. Framme vid Vindbron finns en hyfsat stor parkering.