Ledskär

Karta

Ledskarskarta

Läge

Ledskärsområdet ligger ca 90 km N Uppsala och 40 km SO Gävle, mellan samhällena Skärplinge och Karlholmsbruk. Lokalen nås lättast med bil, men även bussförbindelse finns att tillgå. Med bil åker man, om man kommer söderifrån, lämpligast E4:an norrut och ca åtta km efter Månkarbo svänger man av åt höger, mot Tierp. Från Tierp fortsätter man väg 291 mot Skärplinge och i Skärplinge svänger man vänster i (enda) korsningen mot Karlholmsbruk/Gävle (väg 76). Denna korsning är utgångspunkt för vägbeskrivningarna nedan.

Vill man åka buss tar man lämpligast buss 821 från Uppsala till Tierp, byter i Tierp och tar buss 510 till Karlholmsbruk/Skärplinge. Man får då kliva av bussen på lämplig hållplats mellan Skärplinge och Karlholmsbruk. Man kan även åka buss 832 som går mellan Östhammar och Gävle.

Ledskärsviken: Efter drygt tre km från Skärplinge står en röd-gul skylt, märkt ”Ledskär 1”. Sväng av här. Följ den raka grusvägen drygt en km tills en tydlig parkeringsplats med tillhörande informationstavla dyker upp på höger hand. Parkera här. Från parkeringsplatsen finns en stig (mot O) som leder till fågeltornet. Denna stig, som inte alltid är så tydlig, följer ”buskkanten” i randen av Ledskärsängarna och efter några hundra meters promenad syns fågeltornet som står mitt i ett stort havtornsbuskage. Observera att beträdnadsförbud råder för själva Ledskärsängarna 1/4-31/7 (se skyltar). Tornet är alltid bästa observationsplats, men särskilt på morgonen med tanke på ljusförhållandena. Om man besöker lokalen på eftermiddagen/kvällen så är ett annat alternativ att stå på ”Bryggan”. För att komma dit fortsätter man grusvägen förbi parkeringsplatsen ytterligare ett par hundra meter. På höger hand ligger sedan en liten småbåtshamn med tillhörande brygga. Ytterligare en bra observationsplats är ”Yttergrund” (se karta).

Skyttskär och Fladen: Halvön mellan Ledskärs- och Karlholmsviken heter Skyttskär och området vid halvöns bas brukar kallas ”Fladen”. En lämplig morgon-/förmiddagspromenad är att gå den stig (f.d. väg) som börjar ca 75 m S ”Bryggan” (vid hästhagen), och leder upp över Skyttskär. Man kan från denna stig även nå Skyttskärs västsida och därifrån överblicka Karlholmsviken (se karta).  Bäst utsikt över ”Fladen” är från Ledskärs-parkeringsplatsen och från väg 76, ca en km mot Karlholmsbruk från Ledskärsavfarten.

Karlholmsviken: Efter drygt sex km från Skärplinge står en mindre röd-gul skylt, märkt ”Boholmen”. Sväng av här. Följ grusvägen tills den tar slut vid en liten vändplan intill en småbåtshamn. Härifrån har man skaplig utsikt över Karlholmsviken. Andra delar av Karlholmsviken kan beskådas från ”Snatra-bryggan” (Snatralöt), ”Snöskär” och ”Rödhällen” (se karta). Om man besöker Karlholmsviken tidigt på morgonen bör man respektera att närboende inte alltid uppskattar att bli väckta vid denna tidpunkt, så undvik onödigt oväsen!

Åkrarna längs väg 76: Hela vägsträckan mellan Skärplinge och Karlholmsbruk är bra rastmarker för främst gäss, tranor och vadare. För att leta efter, alternativt komma närmare betande/rastande flockar rekommenderas främst avfartsvägarna mot ”Holmsta-gård” och ”Svenskär”, men även den väg som, ca en km NV Skärplinge, svänger av mot Fagerviken. Även lövskogsdungarna som ligger utspridda i området är ofta värda att genomsöka (eller avlyssna!).

Biotop

Ledskärsviken och Karlholmsviken, områdets huvudattraktioner, är båda långgrunda havsvikar som, i de inre delarna, kantas av betade strandängar och, längre upp på land, enbuskmarker med stora havtornssnår. Vid lågt vattenstånd är hela Ledskärsviken (som är den grundare av vikarna) en enda stor ”sandrevel” och vid högvatten når vattenlinjen ibland ända fram till fågeltornet.

De båda vikarna skiljs åt av den något kuperade halvön Skyttskär, ett promenadvänligt blandskogsområde. Söder om Skyttskär tar ”Fladen” vid, ett område som nu håller på att restaureras. Förr var här ett sankt vassområde men skall nu, genom rotorkultivering och årlig slåtter med efterbete, återställas till ängsmark. Stora, vidsträckta åkrar med insprängda barr- och lövskogsdungar löper söderut från Ledskärsområdet och övergår så småningom i Tierpsslätten.

Fåglar

Ledskärsområdet är en av Upplands (och hela Mellansveriges) absolut förnämsta fågellokaler. Lokalen är besöksvärd hela den isfria säsongen (skiftet mars-april till mitten av november). Ledskär är mest känd som rastlokal men innehar även Upplands- och Sverigerekord beträffande antalet häckarter (147, enl. inventeringar inom projekt Svensk häckfågelatlas)! Några exempel är: häger (större koloni finns i grannskapet), brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk, större- och mindre strandpipare, kärrsnäppa (Sveriges nordligaste förekomst av den sydliga rasen schinzii), rödbena, skogssnäppa, fisk- och silvertärna, göktyta, mindre hackspett, rödstjärt, buskskvätta, stenskvätta, härmsångare, gräshoppsångare, skäggmes, törnskata, rosenfink och ortolansparv. Gravand har ännu inte konstaterats häcka, men ses mycket regelbundet. Skräntärna och havsörn är också karaktärsfåglar i området.

Under sträckperioderna besöks Ledskärsområdet av nästan alla de i Sverige normalt förekommande gässen (även fjällgås har visat sig vid flera tillfällen senaste åren), simänderna (snatterand dock mera sporadiskt), dykänderna (bergand i mindre antal, men regelbunden) och vadararterna (minst 29 är årsvissa och 40 anträffade totalt!). Passerar gör också de flesta rovfågelsarterna samt stora mängder småfågel, många tillhörande den norrländska faunan.

Artsammansättningen skiljer sig beroende på årstid liksom flockstorlekarna beroende på väder. Vid bakslag i vädret kan hela Ledskärsviken och tillhörande strandängar vara formligen nedlusade med fågel medan vackra högtrycksdagar kan göra att lokalen upplevs som nästintill tom. Det som alltid lönar sig på denna lokal är att ha tålamod och stanna kvar några timmar. Helt plötsligt har något nytt anlänt och ingen har sett ”när den kom”! Generellt kan sägas att fågeltillgången är som störst i skiftet april/maj och i september. Då rastar tusentals simänder liksom stora mängder gäss, vadare och tranor.

Vår- och höstflyttningen flyter nästan ihop på denna lokal. Knappt har de senaste vårflyttarna passerat förrän andra arter är på väg söderut igen. Första veckan i juni rastar alltid ett mindre antal myrsnäppor på revlarna i Ledskärsviken (ofta även i Karlholmsviken) och från mitten/slutet av juni passerar de första sydsträckande storspovshonorna.

Under försommarnätterna hörs ofta småfläckig sumphöna, näktergal, gräshoppsångare och kärrsångare, ibland även vaktel (har häckat flera gånger), kornknarr och flodsångare. Några korta stopp längs väg 76 mellan Skärplinge och Karlholmsbruk, ett längre vid Ledskärsparkeringen (ev. gå en bit ut mot Fladen) och slutligen en promenad ut till fågeltornet kan vara ett lämpligt upplägg vid ett kvälls-/nattbesök. Under sommaren fungerar området även som uppsamlingsplats för häckningsodugliga ”ungdomar” eller fåglar som avbrutit häckningen av en eller annan anledning. Knölsvan, bläsand, kricka och trana är typiska exempel.

En ny företeelse för Ledskärsområdet är storskarven. Den arten har expanderat mycket kraftigt de senaste åren och även Uppländska skärgården har fått ta emot sin beskärda del av ökningen. Som ett resultat av detta så kan man nu ibland se flera hundra storskarvar fiska inne i Ledskärs- eller Karlholmsviken, vilket hade varit en helt otänkbar syn för bara några få år sedan (storskarv stod faktiskt med under rubriken ”sporadiska gäster” i 1979-års upplaga av ”Fågellokaler i Sverige”!).

Under sensommaren besöks lokalen varje år av ett större antal dvärgmåsar, vilka uppenbarligen uppskattar fiskemöjligheterna i de grunda havsvikarna. Mot slutet av oktober har dock de flesta fågelflockarna lämnat området. Kvar på sandrevlarna står dock några frusna kustpipare, några salskrakar dyker i viken och ett litet sällskap skäggmes hörs ”plinga” i vassen.

Bland lite mera sällsynta arter, men som ändock anträffas någotsånär regelbundet, kan nämnas: mindre sångsvan, prutgås, ängshök, kungsörn, pilgrimsfalk, fjällpipare, sandlöpare, dubbelbeckasin, kentsk tärna, småtärna, svarttärna, jorduggla, berglärka, rödstrupig piplärka, kungsfiskare och videsparv. Ledskär har också gästats av ett stort antal rariteter under årens lopp: ägretthäger, silkeshäger, svart stork, skedstork, (europeisk) flamingo, rostand, amerikasnk bläsand, blåvingad årta, rödhuvad dykand, brun glada, stäpphök, större skrikörn, aftonfalk, skärfläcka, ob. vadarsvala, svartbent strandpipare, amerikansk- och sibirisk tundrapipare, tuvsnäppa, skärsnäppa, prärielöpare, dammsnäppa, tereksnäppa, storlabb, fjällabb, svarthuvad mås, tretåig mås, vittrut, turturduva, gråspett, rostgumpsvala, större piplärka, gulärla (flavissima), citronärla, vassångare, ökensångare, sommargylling och dvärgsparv.

Övrigt

Den 11 mars 1994 beslutade Länsstyrelsen att göra Ledskärsängarna till fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 1/4-31/7.

En ”Obs-bok” för området finns i brevlådan som sitter på en tall vid Ledskärsparkeringen (längs stigen mot tornet).

Om man vill sova över vid Ledskär kan man hyra det gamla fågelstationshuset som ligger inne i den täta skogen bakom fågeltornet. Huset, som förvaltas av Nordupplands Fågelklubb, har sex bäddar och gasol-lyse, men inte vatten. Hyran av huset är 50 kronor per person och dygn. För nyckel och upplysningar kontakta Ingemar Lindqvist, Skärplinge (0294-106 58) eller Berndt Godin, Tierp (0293-600 17).