UOF Upplands fågelskådare – årsmöte 18 mars CORONA INFORMATION

I nuläget avser vi genomföra årsmötet enligt tidigare utskick, det vill säga onsdag den 18 mars med början 18.30 och avslut runt 21. Vi följer självklart utvecklingen av Corona och förhåller oss till eventuell ny information löpande. Kolla hemsida eller facebook för senaste information i början på nästa vecka.

I övrigt gäller de försiktighetsmått och råd som Folkhälsomyndigheten anger:

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Känner du dig osäker så stanna hellre hemma än gå, det kommer ett årsmöte nästa år också och det viktiga är att vi tänker på varandra och andra.

Å styrelsens vägnar

Jan Wärnbäck, Ordförande

Årsmöte

Vi ses 18 mars kl. 18:30 i Ekmansalen, ingång 14 på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.

Verksamhetsåret 2019 avhandlas och föreningen blickar fram emot det kommande året. Sedvanliga val till styrelse och övriga befattningar och naturvårdsprisutdelning får vi också vara med om. Efter fikapaus överlämnar vi ordet till en garanterat spännande föreläsare, Bengt Legnell.

Efter fikat:

Fågelskådning som naturskydd – en resa genom Thailand – Kambodja – Vietnam – Borneo (Sabah) och delar av Indonesien

Bengt Legnell tar oss med till flera projekt för att genom naturturism skydda olika arter i olika länder. Nedslag kommer göras hos skedsnäppan vid Pak Tale,  fotogömslena i regnskogarna i Thailand, projektet för att skydda Giant och White-shouldered Ibis i Tmatboey, Bengal Florican och Greater Adjutant i Tonle Sap i Kambodja. Att dessa arter och deras livsmiljöer skyddas gynnar också att flera andra arter.

Varmt välkomna på ett föredrag bland Sydost Asiens fåglar

Var med och inventera tjäderspel i vår!

Tjädertupp fotad från gömsle på tjäderspel i Vänge-Östforaskogen. foto: Emil Nilsson

Tjädern är en art som Sverige har ett stort ansvar för som naturvårdsnation. Upp till 25 procent av världspopulationen och 40 procent av den europeiska populationen finns i landet. Det finns gott om tjäder i Sverige men över 90 procent av populationen finns norr om Dalälven och söder därom verkar tjädern minska. I Uppsala län är skogsbruket det största hotet mot tjädern, men tjäderns spelplatser är skyddade från avverkning via Skogsstyrelsen så länge de är rapporterade till Artportalen. Med det här initiativet vill vi öka kunskapen om aktiva spelplatser för tjäder i länet och din hjälp behövs. 

Vi påbörjar inventeringen genom att återbesöka äldre spelplatser för att se om de fortfarande är aktiva. Till vår hjälp har vi en karta där områden som är lämpliga för tjäderspel är markerade. I mars kan man börja att leta efter spillning från tjädern natträd — de spelar inom 50 meter från natträdet. I april kan vi inventera inflygande tjädertuppar i skymningen vid extra intressanta platser. I maj till början av juni kan spillningsinventeringen fortsätta, då är det lättare att hitta de lite upptrampade arenor som tupparna använder där det brukar vara gott om spillning efter spelet. Med den här metodiken kan vi få ett grovt mått på hur många tuppar som finns på varje spelplats. 

När man letar efter tjäderspel har man också möjlighet att hitta tidigare okända skyddsvärda naturskogar där det kan finnas tretåig hackspett, järpe och pärluggla. Det kan också finnas naturvårdsarter som tallticka, garnlav och knärot. Om vi kan visa att det finns tjäderspel på en plats så ska det skyddas 500 meter från spelcentrum och hänsyn ska tas i skogsbruket i ytterligare 500 meter. Därför kan tjädern bli en paraplyart som gynnar andra fåglar som kräver skog och skyr öppen mark. 

Är du intresserad? Kontakta Emil V. Nilsson på vetenskapspedagogen@gmail.com eller 0705-586526